Drivhusgasser og temperaturer gennem de sidste århundreder

I løbet af de sidste 100 år er temperaturen ved EPICA borestedet i Antarktis steget svagt (omkring 0,5°C). Koncentrationen af drivhusgasser har derimod udvist en dramatisk vækst gennem den industrielle tidsalder - en vækst som skyldes den udbredte brug af fossile brændstoffer. Målinger på iskerner viser, at koncentrationen af CO2 er steget fra et naturligt niveau på 280-300 ppm, til omkring 390 ppm i 2009. Koncentrationen af CHer derimod mere end fordoblet, fra et baggrundsniveau i mellemistiden på 6-700 ppb, til omkring 1800 ppb.

drivhusgasser

Koncentrationer af CO2 (til venstre) og CH4 (til højre) gennem de sidste 10.000 år. Indsatsen viser detaljer af den voldsomme stigning siden starten af den industrielle tidsalder. Kun de sidste 3-60 års data stammer fra målinger i atmosfæren (røde kurver), medens de øvrige data stammer fra analyser på iskerner. Figuren er modificeret efter fig. SPM-1 i IPCC WG1-AR4.

Udslippet af drivhusgasser i løbet af de sidste 100 år er faktisk endnu større end det afspejles i iskerneprofilerne. Tallene fremstår lavere, fordi mange af de gasser der er produceret igennem industrialiseringen, er blevet optaget i havet. I fremtiden vil den globale middeltemperatur sandsynligvis fortsætte med at stige på grund af stigningen i koncentrationen af drivhusgasser. Det vigtige spørgsmål er, hvor meget temperaturen vil stige, inden en ligevægtssituation nås. Den seneste IPCC rapport (den såkaldte AR4 rapport, som findes her - åbner i nyt vindue) forudser en global temperaturstigning på 2-4°C grader i år 2100, og endnu højere temperaturer i de kommende århundreder.