Datering vha. isflydemodeller

Datering ved hjælp af isflydemodeller

De områder der er blevet udført iskerneboringer ved, danner grundlag for specielt gode modeller. Fra disse områder har vi et detaljeret kendskab til, hvor meget sne der falder, til bundens og sneoverfladens topografi og til isens horisontale flydehastighed ved overfladen.

Målingerne gør det muligt at anvende simple, men specialiserede modeller, som er specielt tilpasset forholdene ved et givent borested. Modeller er ofte en- eller todimensionelle forenklinger af de tredimensionelle flydemodeller. Hovedformålet med modelstudier for borestederne er ofte at etablere en tidsskala for iskernen - altså at udregne relationen mellem dybde og alder.

I den øverste del af iskernen kan tidsskalaen bestemmes ved at tælle årlag i isen. Efterhånden som man kommer dybere ned i isen, bliver de enkelte lag så tynde, at de ikke længere kan skelnes, og så bliver man nødt til at bruge modeller til at bestemme tidsskalaen.

Horisontal hastighedsprofil

Det vandrette hastighedsprofil antaget i Dansgaard-Johnsen modellen for Camp Century (stiplet linie). Den fuldtoptrukne kurve er hastighedsprofilet beregnet med en tredimensionel isdeformationsmodel. På grund af knækket i kurven for hastighedsprofilet i Dansgaard-Johnsen modellen kaldes den også nogle gange knækmodellen.

Dansgaard-Johnsen modellen har vist sig at være vældig god til bestemmelse af tidsskalaer. Modellen er opkaldt efter Willi Dansgaard og Sigfús J. Johnsen, som i 1969 udviklede den for at kunne datere iskernen fra Camp Century i Nordgrønland. Siden da er modellen blandt andet blevet brugt til at lave tidsskalaer for iskernerne fra GRIP og NordGRIP og til at forudsige i hvilken dybde, man vil finde is aflejret under Eem-tiden ved NEEM.

Den grundlæggende antagelse i modellen er, at isens vandrette hastighed er konstant fra overfladen og ned til en given dybde, hvorfra den aftager lineært med dybden.

Ved hjælp af denne model og værdierne af specifikke parametre ved borestedet (f.eks. istykkelsen, mængden af snefald etc.) er det muligt at udregne en tidsskala for iskernen.

Læs mere om store iskappemodeller

Relevant læsning:

  • Dansgaard, W. og Johnsen, S. J.
    A Flow Model and a Time Scale for the Ice Core from Camp Century, Greenland
    Journal of Glaciology 8(53) 215--223, 1969