Center for Is og Klima

Om Center for Is og Klima (2007-2017) 

Boring og analyse af iskerner samt fortolkning af klimadata fra iskerner er de centrale arbejdsområder for grundforskningscenteret Center for Is og Klima.

Centeret er finansieret gennem to på hinanden følgende 5-årige bevillinger fra Danmarks Grundforskningsfond og startede i april 2007. Centeret bygger på en lang dansk tradition for iskerneforskning ved Københavns Universitet.

Centerleder var professor Dorthe Dahl-Jensen.

Baggrund for centeret

Den stigende mængde drivhusgasser i atmosfæren er ved at ændre Jordens klima afgørende. Fagfolk diskuterer livligt om den forventede stigning i den globale middeltemperatur vil betyde voldsom afsmeltning fra den grønlandske Indlandsis, hvilket vil kunne medføre vandstandsstigninger på flere meter. Hvis vi skal kunne forudsige fremtidens klima, er der et presserende behov for at forbedre kendskabet til og forståelsen af fortidens klima.

Centerets vision

Iskerner er kilde til omfattende viden om fortidens klima. Målinger af isens egenskaber og indhold af urenheder og luftbobler gør det muligt at undersøge fortidens atmosfære, have og iskapper med høj detaljerigdom. Centerets vision er at bidrage afgørende til forståelsen af klimaet i den nuværende og tidligere mellemistider ved at analysere iskerner og udvikle modeller til at afkode observationerne af fortidens klimaforhold. Herved bidrager vi til at forbedre forståelsen af klimasystemets dynamik, og evnen til at forudsige iskappernes reaktion på fremtidige klimaændringer.

Centeret vil være internationalt ledende i klimaforskningen, koordinere iskerneboringer gennem den grønlandske Indlandsis og være samlende enhed for danske aktiviteter indenfor polar- og iskappeforskning.