History of ice core drilling in Greenland

Et historisk tilbageblik på iskerneboring i Grønland 

Den første boring

Den første iskerneboring i Grønland blev foretaget af SIPRE (U. S. Army Snow, Ice and Permafrost Research Establishment) i 1955. Boringen fandt sted ved Site 2, og var en del af forberedelserne til det Internationale Geofysiske År i 1957. Med iskernen fra Site 2 indledte Chester C. Langway fra SIPRE de moderne interdisciplinære iskernestudier, der bl.a. omfatter detaljerede isotopstudier.

Der bores helt til bunden

Den første iskerneboring, hvor boret ramte bunden under Grønlands indlandsis, blev udført ved den amerikanske militærstation Camp Century i årene 1963-1966. Målinger af isens indhold af stabile isotoper frembragte en klimakurve der rakte tilbage til sidste istid. Dette motiverede forskere til at udvikle et nyt bor for at bore en mere end 2 km lang iskerne ved DYE-3 i Sydgrønland.

Læs mere om udviklingen i dybdeboring fra den første begyndelse og til slutningen af 1980'erne.

Iskernerne fra Centralgrønland

I 1992-93 blev to iskerneboringer afsluttet i det centrale Grønland: GRIP, som fortrinsvis var et europæisk projekt, og GISP2 under amerikansk ledelse. Begge boringer nåede ned i en dybde af 3 km. De to boresteder lå bare 30 km fra hinanden nær iskappens højeste punkt. Iskernerne indeholdt enestående data om tidligere tiders klima, helt tilbage til ca. 105.000 år før nu; men sammenligninger mellem data fra de to iskerner viste, at lagfølgen var forstyrret i de nederste ca. 300 m af begge iskerner. Derfor kunne disse iskerner ikke bruges til at studere den forrige mellemistid, Eem-tiden.

Læs mere om de Centralgrønlandske boreprojekter GRIP og GISP2.

Jagten på is fra Eem-tiden

Eem-tiden er uhyre interessant, fordi klimaet i Grønland i denne periode på mange måder ligner det, som forskerne forudsiger for fremtiden. Da man ikke fandt uforstyrret is fra Eem-tiden i iskernerne fra Centralgrønland, begyndte man at søge efter nye boresteder, hvor man ville kunne finde det. Ved NGRIP fandt man uforstyrret is fra den sidste halvdel af Eem-tiden og med NEEM-projektet fik vi mere is fra Eem-tiden.

Læs mere om NGRIP og NEEM og jagten på is fra Eem-tiden.

At bore en iskerne gennem en isstrøm

I den nordøstgrønlandske del af Indlandsisen findes et kileformet område, hvor isen flyder usædvanligt hurtigt ud mod kysten. Vi borer i EastGRIP-projektet en iskerne gennem iskappen for at forstå hvorfor isen flyder hurtigere og dermed opnå ny viden om hvordan isstrømme 'opfører sig'. Håbet at at vi dermed bedre kan forstå hvordan isstrømme vil bidrage til den fremtidige stigning i havniveauet. Samtidig vil iskernen være en ny kilde til viden om fortidens klima .

Læs mere om EastGRIP-projektet.